Αναζήτηση

Newsletter


Το Ίδρυμα Εκτύπωση E-mail

Tο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών ιδρύθηκε το 1983 με Προεδρικό Διάταγμα. Είναι ένας αυτοτελής, κοινωφελής, μη - κερδοσκοπικός και μη - κυβερνητικός οργανισμός, που τελεί υπό την εποπτεία των Υπ. Πολιτισμού και Υπ. Οικονομικών. Σημειώνεται ότι το ΙΜΜ δεν έχει ενταχθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό θεσμό. Κατά συνέπεια δεν έχει καμία τακτική χρηματοδότηση. Αντλεί όλους τους πόρους του από έκτακτες επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές και από εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων που κερδίζει με διαγωνιστικές διαδικασίες. Από αυτούς τους πόρους είναι αναγκασμένο να καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύματος και της Βιβλιοθήκης του.

Το Ι.Μ.Μ. δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • έρευνες - μελέτες, με έμφαση στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τον Μεσογειακό χώρο
 • εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές)
 • διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων
 • παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση ειδικευμένης πληροφορίας
 • λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με 8500 τίτλους και 220 περιοδικά
 • συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα
 • ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών δικτύων
 • προώθηση των επιστημονικών / ακαδημαϊκών ανταλλαγών στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο

Οι στόχοι του Ι.Μ.Μ. περιλαμβάνουν:

 • την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων
 • τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος ανάμεσα στις βόρειες και τις νότιες μεσογειακές χώρες
 • την υπο - βοήθηση του ευρω - μεσογειακού διαλόγου και την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και των μεσογειακών και των βαλκανικών χωρών
 • την ανάδειξη του ιδιαίτερου γεω - πολιτισμικού ιστού και της κοινής ταυτότητας της Μεσογείου.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ι.Μ.Μ. αποτελείται από ένα κυμαινόμενο αριθμό επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις δραστηριότητές του. Το Ίδρυμα αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα ερευνητικά κέντρα και Α.Ε.Ι. του εσωτερικού και του εξωτερικού, με Ο.Τ.Α., αναπτυξιακούς φορείς, ιδιώτες, Μ.Κ.Ο., κ.ά

Οι πόροι του Ι.Μ.Μ. προέρχονται κυρίως από:

 • κρατικές επιχορηγήσεις (υπουργεία και άλλοι δημόσιοι φορείς)
 • συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
 • χορηγίες, έκτακτες ενισχύσεις
 • πωλήσεις εκδόσεων

Δοικητική Διάρθρωση

Το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών διοικείται από 7μελές Δοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος Θεόδωρος Στάθης), το οποίο πλαισιώνεται από 7μελή Επιστημονική Επιτροπή (Πρόεδρος ομοτ. Καθηγ. Στ. Μπαμπανάσης)

 
< Προηγ.

Επιλέξτε Γλώσσα

Ελληνικά  English