Αναζήτηση

Newsletter


Το Ίδρυμα

Tο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών ιδρύθηκε το 1983 με Προεδρικό Διάταγμα. Είναι ένας αυτοτελής, κοινωφελής, μη - κερδοσκοπικός και μη - κυβερνητικός οργανισμός, που τελεί υπό την εποπτεία των Υπ. Πολιτισμού και Υπ. Οικονομικών.Σημειώνεται ότι το ΙΜΜ δεν έχει ενταχθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό θεσμό. Κατά συνέπεια δεν έχει καμία τακτική χρηματοδότηση. Αντλεί όλους τους πόρους του από έκτακτες επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές και από εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων που κερδίζει με διαγωνιστικές διαδικασίες. Από αυτούς τους πόρους είναι αναγκασμένο να καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύματος και της Βιβλιοθήκης του.

Το Ι.Μ.Μ. δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • έρευνες - μελέτες, με έμφαση στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τον Μεσογειακό χώρο
 • εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές)
 • διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων
 • παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση ειδικευμένης πληροφορίας
 • λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με 8500 τίτλους και 220 περιοδικά
 • συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα
 • ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών δικτύων
 • προώθηση των επιστημονικών / ακαδημαϊκών ανταλλαγών στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο

Οι στόχοι του Ι.Μ.Μ. περιλαμβάνουν:

 • την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων
 • τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος ανάμεσα στις βόρειες και τις νότιες μεσογειακές χώρες
 • την υπο - βοήθηση του ευρω - μεσογειακού διαλόγου και την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και των μεσογειακών και των βαλκανικών χωρών
 • την ανάδειξη του ιδιαίτερου γεω - πολιτισμικού ιστού και της κοινής ταυτότητας της Μεσογείου.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ι.Μ.Μ. αποτελείται από ένα κυμαινόμενο αριθμό επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις δραστηριότητές του. Το Ίδρυμα αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα ερευνητικά κέντρα και Α.Ε.Ι. του εσωτερικού και του εξωτερικού, με Ο.Τ.Α., αναπτυξιακούς φορείς, ιδιώτες, Μ.Κ.Ο., κ.ά

Οι πόροι του Ι.Μ.Μ. προέρχονται κυρίως από:

Δοικητική Διάρθρωση

Το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών διοικείται από 7μελές Δοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Θεόδωρος Στάθης

Αντιπρόεδρος: Σήφης Βαλυράκης

Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Κωνσταντινέας

Ειδική Γραμματέας: Αλίκη Μουρίκη 

Ταμίας: Παναγιώτης Βουρνάς 

Αναπληρωματικό Μέλος:  Μανώλης Φωτάκης

Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Ζιάγκας 

Διαβάστε περισσότερα...
 
Βιβλιοθήκη

Το Ι.Μ.Μ. διαθέτει μια αξιόλογη βιβλιοθήκη με 8.500 περίπου τίτλους βιβλίων και μια ιδιαίτερα σημαντική συλλογή ελληνικών και ξένων περιοδικών, αποτελούμενη από 220 περίπου τίτλους, που καλύπτει ένα ευρύτατα φάσμα θεμάτων. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική και παρέχει βιβλιογραφική υποστήριξη σε επιστημονικά ιδρύματα, σε ερευνητές και φοιτητές.  Είναι πλήρως μηχανοργανωμένη και εξοπλισμένη με κατάλληλο λογισμικό και βάσεις δεδομένων που υποστηρίζουν την αποτελεσματική της λειτουργία.

 

Διαβάστε περισσότερα...
 

Επιλέξτε Γλώσσα

Ελληνικά  English